Liczba promes i koncesji na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA   
 
 REGULAMIN
dotyczy sposobu realizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2002 r. 
w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r. (>>> zobacz >>>Dz. U. Nr 173 poz. 1417)

W celu realizacji decyzji o udzielenie dodatkowych licencji, wypisów z licencji oraz promes zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.09.2002 r. na wykonywanie transportu drogowego oraz zgodnie z zasadami udzielania licencji na międzynarodowy transport drogowy w 2002 roku zatwierdzonymi przez Pana Ministra w dniu 26 sierpnia 2002 r. proponujemy powołanie 5 - osobowej komisji, w skład, której weszliby przedstawiciele:

- TD (1 osoba)
- BOTM (1 osoba)
- Stowarzyszeń przewoźników (3 osoby wytypowane przez stały zespół do spraw ds. współpracy z MI) 
Zespołowi przewodniczy przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury, departamentu TD.

Komisja sprawuje bezpośredni nadzór nad procesem przyjmowania wniosków w BOTM zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, sprawdza prawidłowość złożonych wniosków i przedstawia protokół wraz z listą przedsiębiorstw spełniających warunki do decyzji Ministra. komisja sporządza listę dla 500 i 150 uprawnień. Pozostałe wnioski wpisywane są na listę rezerwową.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ O PRZYDZIELENIU LICENCJI, WYPISÓW Z LICENCJI ORAZ PROMES PODEJMUJE PODSEKRETARZ STANU ds. TRANSPORTU.

 1. Wszystkie pojazdy muszą spełniać wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń i hałasu 05 serii poprawek do Regulaminu nr 83 EKG ONZ lub 03 serii do Regulaminu nr 49 EKG ONZ (EURO 3) i 02 serii poprawek do Regulaminu nr 51 EKG ONZ, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, dla przedsiębiorców zamierzających podjąć działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.
 2. Wydanie decyzji dotyczącej:

2.1. Promes na wydanie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w ilości 150 sztuk dla 150 pojazdów dla przedsiębiorców zamierzających rozpocząć działalność w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy, spełniających warunki określone w pkt. 1,
2.2. Dodatkowych wniosków z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy w ilości 500 sztuk dla 500 pojazdów, spełniających warunki określone w pkt. 1, na obszar zgodny z wnioskiem, z wyłączeniem Austrii, Węgier, Włoch.
2.3. Dodatkowych wypisów z licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy dla przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o udzielenie uprawnień na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego do dnia 31 sierpnia 1997 r. i zostali wpisani do rejestru firm oczekujących na uzyskanie takich uprawnień w BOTM.

Ustala się do dnia 31 grudnia 2002 r.

 1. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich złożenia od dnia 04.11.2002 r.
 2. Pomocniczym kryterium do udzielenia uprawnienia, w przypadku wniosków złożonych w jednym terminie, będzie udokumentowanie dążenia do rozszerzenia działalności w zakresie międzynarodowego transportu drogowego w okresie od 01.09.1997 r. - 31.10.2002 r.
 3. W momencie, gdy zostanie wyczerpany limit promes i dodatkowych wypisów z licencji (zgodnie z pkt. 2), wszystkie kolejne wnioski będą otrzymywały decyzję odmowną na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 4. Wszystkie firmy, które złożyły wnioski w tym roku od dnia 01.06.2002 r. i otrzymały decyzję odmowną zostaną listownie poinformowani o możliwości ponownego złożenia wniosku.
 5. W przypadku złożenia wniosku o promesę bezwzględnie wymagane jest złożenie oświadczenia przez przedsiębiorcę, że w ciągu 6-ciu miesięcy od daty otrzymania promesy przedstawi dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdem wraz z wymaganym atestem EURO 3. Jeżeli nie zostaną przedstawione w/w dokumenty to po tym czasie promesa automatycznie wygasa.
 6. W BOTM zostaną wydzielone specjalne stanowiska, które w pierwszy trzech dniach będą tylko obsługiwały przedsiębiorców składających wnioski w/w sprawach.
 7. Wszystkie wnioski muszą być złożone w zapieczętowanych kopertach. W kopercie muszą się znajdować wszystkie wymagane dokumenty.
L.P. RODZAJE DOKUMENTÓW
1. Druk - wniosek o udzielenie licencji
1.1. Druk - wykaz taboru
1.2. Druk - wykaz obszarów
2. Kserokopia - dowód rejestracyjny (oryginał do wglądu)
2.1. d. pot.: prawo dys. pojazdem - umowa leasingu (oryginał do wglądu)
2.2. d. pot.: prawo dys. pojazdem - umowa najmu (oryginał do wglądu)
2.3. d. pot.: prawo dys. pojazdem - umowa użyczenia
2.4. d. pot.: prawo dys. pojazdem - umowa dzierżawy
2.5. Atest Euro 3
3. Kserokopia - wpis do ewidencji działalności gospodarczej
3.1 Kserokopia - umowa spółki cywilnej / jawnej 
3.2. Kserokopia - postanowienie o rejestracji
3.3. Kserokopia - rejestr handlowy / KRS (odpis)
3.4. Kserokopia - akt notarialny spółki
3.5. Kserokopia - zarządzenie wojewody o przekształceniu
3.6. Kserokopia - inna podstawa prawna
3.7. Postanowienie o wykreśleniu z rejestru handlowego
4. Regon
5. NIP
6. Certyfikat kompetencji zawodowych w przypadku promesy
7. d. pot.: gwarancja finansowa / bankowa
7.1. Zapytanie o karalność właściciela firmy / zarządu firmy
7.2. Oświadczenie o zatrudnionych kierowcach
7.3. Oświadczenie o braku zatrudnionych kierowców
8. Świadectwo kwalifikacji
9. Decyzja TD nr
10. Opłata skarbowa

Uwaga: w przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub notarialnie. W pozycjach 1,2,3,7 należy złożyć dokumenty opcjonalnie według stanu faktycznego.

 1. Koperta musi być dokładnie opisana: nr teczki, (jeżeli jest w BOTM), dokładny adres i nazwa firmy oraz imię i nazwisko składającego wniosek.
 2. Każda koperta, po przyjęciu przez pracowników BOTM, zostanie zapieczętowana i potwierdzona przez komisję poprzez złożenie podpisów na niej, natomiast każdy składający wniosek dostanie potwierdzenie jego przyjęcia.
 3. Wszystkie koperty z wnioskami zostaną złożone w odosobnionym pomieszczeniu, które będzie zaplombowane przez komisję.
 4. Komisja po zamknięciu przyjęć zbierze się i rozpatrzy wszystkie wnioski.
 5. Posiedzenie komisji i tryb jej pracy ustala przewodniczący, w celu sprawnego przebiegu jej pracy.
 6. W przypadku jakiegokolwiek wniosku niekompletnego przedsiębiorca będzie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, Jeżeli wniosek nie zostanie uzupełniony w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia nie będzie przedstawiony na liście wniosków przedstawionych do udzielenia uprawnień, a przedsiębiorca otrzyma decyzję odmowną.
 7. Wnioski przyjmowana są do dnia 20.12.2002 r.

Ostateczna lista udzielonych uprawnień zostanie opublikowana i wywieszona w BOTM po zatwierdzeniu przez Podsekretarza Stanu ds. Transportu.

 Na podst. Info BOTM


Ó Copyright by PSM S.C. 2001 - 2002 r.
Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved